Общи условия за ползване (Terms of Service)

Прочети внимателно настоящия документ и се увери, че разбираш ясно неговото съдържание.

1. Основни понятия и разпоредби
1.1 “Уебсайт” означава уебсайт с адрес www.FIGHTERS-NSA.COM.
1.2 “Търговец” означава физическо лице Радослав Митков Пенов с адрес в гр.София,кв.Зона Б-18, бл.11, вх.1, ет.7, ап.31 имейл: fighters.nsa@abv.bg .
1.3 “Интерактивен наръчник по шотокан карате ” означава учебен видео DVD – диск, показващ техники от Карате, който може да бъде закупен на уебсайта.
1.4 “Потребител” означава всяко лице, което посети уебсайта, без значение дали разбира и жизползва неговото съдържание, дали отваря или не препратки от уебсайта към негови съставни части или други уебсайтове.
1.5 “Клиент” означава всяко физическо или юридическо лице, което направи поръчка за закупуване на “Интерактивен наръчник по шотокан карате “.
1.6 С натискането на обект, картинка, линк или бутон, разположен на уебсайта се счита, че потребителят приема без ограничения и безусловно настоящите общи условия. В случай че не е съгласен с настоящите общи условия, потребителят няма право да прави поръчки на”Интерактивен наръчник по шотокан карате ” от уебсайта.
1.8 Настоящите общи условия влизат в сила от 26.02.2020 г. Търговецът си запазва правото по всяко време да променя настоящите общи условия, като публикува своевременно промените на уебсайта. Промените нямат действие по отношение на вече направени и приети поръчки.

2. Предмет на уебсайта
2.1 Уебсайтът съдържа информация, видео и други материали, свързани със спорта Карате.
2.2 На уебсайта се предлагат -“Интерактивен наръчник по шотокан карате ” .

3. Използване на уебсайта
3.1 Информацията от уебсайта може да бъде разглеждана, изтегляна на персонален компютър/електронно устройство и отпечатвана само за лични и нетърговски цели от потребителя.
3.2 Информацията от уебсайта не може да бъде променяна, копирана, публикувана, модифицирана в части или в цялост, разпространявана на други лица или съхранявана на друг сървър без изричното съгласие на търговеца и доставчика.
3.3 Уебсайтът няма за цел да убеди потребителите да използват върху себе си или върху други лица информацията, която са получили на уебсайта. Търговецът и доставчикът не носят отговорност за каквито и да е вреди от употребата на материали и информация, публикувани на уебсайта.

4. Отговорност
4.1 Търговецът и доставчикът не носят отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи произтичащи или свързани с достъпа на потребителите до ползването на уебсайта и/или платените програми.
4.2 Търговецът информира потребителите за готовността си да му съдействат при всеки проблем, свързан с използването на уебсайта, за което е необходимо да се свържат с него чрез формата за контакт.

5. Общи условия за използване на уебсайта
5.1 Информация за”Интерактивен наръчник по шотокан карате“
5.1.1 Търговецът предлага “Интерактивен наръчник по шотокан карате ” на уебсайта в секция „Магазин“ като обявява на видно място неговата цена.
5.1.2 Предлаганите от търговецът “Интерактивен наръчник по шотокан карате “представлява DVD – учебен видео диск.
5.1.3Клиентът поръчва изпращането на “Интерактивен наръчник по шотокан карате ” на уебсайта чрез заплащане на обявената й цена чрез някой от предоставените начини на плащане.
5.2 Заплащане на “Интерактивен наръчник по шотокан карате ”
5.2.1 Обявените на уебсайта цени на “Интерактивен наръчник по шотокан карате ” са в български лева и са крайни (включват ДДС и върху тях не се начисляват допълнителни данъци и такси от
доставчика). Търговецът си запазва правото да променя всички цени на”Интерактивен наръчник по шотокан карате ” , предлагани на уебсайта по свое усмотрение, по всяко време и без да се задължава предварително да уведомява клиента.
5.2.2 Клиентът заплаща цената на “Интерактивен наръчник по шотокан карате ” посочена в момента на покупката, независимо от последваща промяна в нейната стойност.
5.2.3 Заплащането на цената се извършва чрез системите за разплащане на Еконт. Търговецът няма достъп до данните за банковата карта на клиента.
5.2.4 За да се извърши плащането за”Интерактивен наръчник по шотокан карате “, клиентът предварително попълва онлайн анкета, в която въвежда своя имейл адрес, име, фамилия и телефон. Клиентът се задължава да предостави вярна и актуална информация при попълване на формата. В противен случай доставчикът не отговаря за недоставена и/или неизпълнена заявка за получаване на “Интерактивен наръчник по шотокан карате “, независимо от коректното им заплащане.
5.2.5 Срокът за изпращане , който доставчикът предвижда, е 2 работни дни от датата на попълване на онлайн формата и може да
бъде променян от доставчика след съгласуване с клиента. След изтичането на този срок клиентът получава “Интерактивен наръчник по шотокан карате ” на посочения от него офис на „ЕКОНТ“ или личен адрес. Ако датата на получаване на “Интерактивен наръчник по шотокан карате ” се падне почивен ден или национален празник, “Интерактивен наръчник по шотокан карате “ще бъде изпратена на клиента в първия следващ работен ден.
5.3 Характеристики на “Интерактивен наръчник по шотокан карате ”
5.3.1 Доставчикът предоставя “Интерактивен наръчник по шотокан карате ” на DVD – диск с плеар за неговото гледане.
5.3.2 DVD диска съдържа над 100 видео демонстрации на техники от карате.
5.3.3 Доставчикът информира клиента, че “Интерактивен наръчник по шотокан карате ” е изготвен от гл.ас.Радослав Пенов, доктор преподавател по Карате в Национална спортна академия „В.Левски“ и научен консултант проф.З.Аракчийски.

5.4 Възстановяване на платена цена
5.4.1 В случай на технически или друг проблем, който не е възникнал по вина на клиента и не може бъде отстранен от него, поради което не може да получи навреме “Интерактивен наръчник по шотокан карате ” след извършено валидно заплащане на цената, той следва незабавно да информира търговецът на следния имейл: fighters.nsa@abv.bg. Ако проблемът е непреодолим в рамките на 5 работни дни от извършеното плащане, търговецът ще възстанови заплатената такса на клиента в срок от 3 работни дни.
5.4.2 Търговецът не възстановява заплатена от клиента цена извън случаите по предходната точка.
5.4.3 Търговецът възстановява получените суми, като използва същия платежен метод, използван от клиента при първоначалната транзакция, освен ако клиентът e изразил изричното си съгласие за
използване на друг платежен метод и при условие, че това не e свързано c допълнителни разходи за търговеца.

6. Други условия
6.1 Търговецът полага грижа информацията в уебсайта да бъде поддържана винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.
6.2 Търговецът не гарантира, че достъпът до уебсайта ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите и контрола на търговеца. Търговецът не носи отговорност за ненавременното обработване на заявките за поръчка на програми, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития и проблеми в глобалната Интернет мрежа.
6.3 Авторските права върху съдържанието на уебсайта принадлежат на търговеца. За нарушения на авторското право отговорните лица носят отговорност съгласно действащото законодателство.
6.4 Ако член или част от настоящите Общи условия се окаже невалидна или недействителна, това не се отразява върху останалата част от условията.

Общите условия са съобразени с регламента за защита на личните данни (GDPR).